شستونئے جهمنندان گازئے نێستا مزنێن دارجێن ردان مردمان هجوم کرتگ په یک گاز سیلندریا

رَسانک نیوز

دوشمبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲، گازئے کمّی چه سرمسترانی هرابیئے مدیریت کنگا، سئوب بوتگ که مردم په گازئے گِرَگا دراجێن رِدا مهتل ببنت.

گوشگی اِنت که کساس دو هپتگ‌اِنت که مردم په گازئے گِرَگا چه سُهبا تان زهرا مزنێن سپانی رِدا اۆشتنت و هچ سرمسترے هم په اے هالا پَسّئو دئیۆک نه‌اِنت.

گوشگی اِنت که هچ یکے چه بلۆچستانئے دمگان مُکمّلی سرا گاز دئیگ نبوتگ‌اَنت و بازێنے چه شهران چۆ شستون گۆن اشیا که بازێن جهمنندێئے واهند اِنت بله انگت گازئے لوله کشی نێست و گازئے کمّی چه باشندهێن بلۆچانی پرێشانیان اِنت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*