اُستادانی (معلم‌انی) نبئیگا دو ماه چه نۆکێن سالا گوزگا اِنت واشئے شهرا دبستان حدیثا استاد نێست

رَسانک نیوز، دو ماهئے گوزگا و پد چه نۆکێن سالا (1402-1403)، نۆدربر ائولی کلاسئے دبستانئے چُکان واشئے شهرئے مدرسه حدیثئے انگت بے استادا اِنت.

گێشتر هالانی ردا، بانُک میرابدیی استاد نۆدربرانی ائولی کلاسئے اے وانگجاهئے برازاتک مدیر کل آموزش و پرورش استان اِنت، یک ماه چه وانگجاهانی رند نۆکێن سالا انتگالی گپتگ په زاهدان برئوت.

انچش اِنت چه انگت آموزش و پرورشا په نۆدربران که آییئے جاگها دگه استادے بیارنت بله چُش گندگ بئیگا اِنت چه اێرانئے سرکارئے نێمگا ڈالچار بئیگا اَنت.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*