کم چه کم یک بلۆچ زندانیئے پاهۆئے هُکم چه آمیدگِس نێمگا بُرگ بوتگ کرنتینه زندان دُزآپا راه دئیگ بوتگ

رَسانک نیوز

چارشمبهئے رۆچا 17ئے آبان ماهئے 1402آ، کم چه کم یک بلۆچ زندانی که چه نیمّۆنئے بُهتام کتل، مهکوم په پاهۆ دئیگا کِساس کنگ، دێم په پرمان پاهۆ دئیگا سلول انپرادیا زندان دُزآپا برگ بوتگ.

اے زندانیئے پجار “ابدلهک گمشادزهی”، 33 سال انتی، جن و زهگی هست 2 زهگئے پت اِنت، نوابی زهگ اِنت گوشگ بوتگ میرجاوه جهمنند اِنت.

گوشگی اِنت ابدلهک چه سال 1400 گۆن کتلئے بُهتاما په پاهۆ دئیگا دزآپئے زندانا بندیگ. همے شهرئے آمیدگِسا مهکوم په اێدام بوتگ.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*