خدانور؛ نمونه‌ای از ستم در بلوچستان بود که دیده شد

رسانک/ تصویر بسته شدن خدانور به میله پرچم جمهوری اسلامی، تصویری است که از ذهن هیچ بیننده‌ای محو نمی‌شود. سیمای رنج خدانور، هرچند تصویری جدید برای ساکنان بلوچستان نبود، اما ستم رفته بر بلوچستان را برای همگان مرئی کرد.

آن یک فریم حالا دیگر نه فقط نماد رنج بلوچستان، بلکه نمادی برای خروش تمام ستمدیدگان شد و رمز دیگری برای اتحادی واقعی و از پایین ساخت.

خدانورها حالا در همه جا در حال تکثیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*