خیابان های خاش در تسخیر معترضان

رسانک/ حکومت سرکوب و اعدام با کشتار جمعه سیاه در زاهدان و تکرار آن در خاش قهرمان، نقشه نابودی خود را ترسیم کرده است.

اعتراضات در بلوچستان با هر خشونتی که جمهوری اسلامی از خود نسبت به ملت بلوچ نشان می دهد، بیشتر و گسترده تر می‌شود. 

امروز ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱ ، مردم در شهر خاش خیابان ها را به تسخیر خود درآوردند و اعتراضات در حال گسترش به تمام نقاط این شهر است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*