ما همه خدانور هستیم

رسانک/ نظامیان نژادپرست داخل بلوچستان بدانند که روزهای آخر جمهوری اسلامی فرا رسیده و به صف مردم بپیوندند.

شما یک خدانور را از بلوچستان گرفتید، هزاران خدانور دیگر در سراسر کشور بپاخاستند.

مشهد، خیابان رهنمایی
١٨ آبان ماه ۱۴۰۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*