پشتیبانی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از برگزاری چلە شهدای بلوچستان

مردم مبارز ایران و کردستان!

همچنانکە میدانید خانوادە جانباختگان و دیگر گروه و نهادهای سیاسی خواستار برگزاری مراسم اعتراضی چهلم کشتەشدگان بلوچستان شدەاند. ما ضمن پشتیبانی از مراسم چلە شهدا، در راستای ھماھنگی ھر چە بیشتر و پشتیبانی گستردەتر از اعتراضات مردم بە جان امدە ایران، از همە مردم ایران و کردستان درخواست میکنیم در این روز بە هر طریق ممکن کشتار مردم بلوچستان در جمعە خونین را محکوم نمودە و بە اعتراض مردمی بپردازند؛ همچنین همبستگی خود را با خانوادە جانباختگان و مردم مبارز بلوچستان ابراز دارند.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
١٧ ابانماە ١٤٠١

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*