١٨ آبان؛ همه ایران برای بلوچستان 

رسانک/ بلوچستان همدردی نمی‌خواهد، همراهی می‌خواهد. خدانور توییت عاشقانه نمی‌خواهد، خشم می‌خواهد، که حقش را، 

که خاکش را پس بگیرد.

بلوچستان هزاران خدانور دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*