فراخوان و اعلام همبستگى با ملت بلوچستان

فرزندان غیور ملل تحت ستم و اشغال ایران
آزادیخواهان و مبارزان راە حق ، عدالت و آزادى

روز جمعه ٢٠ آبان ماه ۱۴۰۱، برای همراهی و همگامی با خانوادەهای جانباختگان جمعە خونین زاهدان و اعلام حمایت و همبستگی از قیام فرزندان بلوچستان علیە ستم و اشغالگری جمهوری اسلامى و همچنین تداوم قیام آزادیخواهانەء سراسری؛ ما احزاب و سازمانهای ملتهای تحت ستم و اشغال ایران؛ فرزندان بپاخواستەء همەء ملل را برای برگزاری تظاهرات همزمان در تمامی شهرها فرا میخوانیم.

با اتحاد و همبستگی خود در روز جمعە، روح شهدای خیزش سراسری ملل تحت ستم را شاد و راە آنان را تدوام بخشیم.

جمهوری اسلامی دشمن اصلی ما
تنها راە رهایی دولت ملی ما

پارت آزادی كوردستان PAK

گروهخبریتحلیلی_رسانک

نهبهجمهوریاسلامی #اعتراضاتسراسری #اعتصاباتسراسری #اتحاد #تپاکی #براتی #درخانهنمانیم #مللتحت_ستم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*