فائزه براهویی واستا!

✍️🗣 ابوبکر بهرامزئی

گوَشتِن مُتابکا فائزه بس چه جمهوریئ اسلامیئ امنیتی نیروان لو‌توک بوتگ هما کسا که چهبارئی نیروی انتزامیئ بامردا که پانزده سالیگین جنین چُکئی سرا دست دراجی کرتگ ائ مرد هکّ دیوانا آرگ ببیت. دگه فائزهی وتی جند ائ زهرشانیا بَهر زورگ نبوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*