زنان انقلابی بلوچستان

رسانک/ بدنبال خیزش سراسری مردم ایران و بلوچستان برای رهایی از جمهوری اسلامی، زنان در بلوچستان بیش از پیش نقش موثری ایفا می‌کنند.

زنان بلوچ در شهر چهبار (چابهار) و از کنار دریای نیلگون بلوچستان بپاخاسته و با شعارنویسی حمایت و همبستگی خود را با خانواده های شهدای جمعه خونین و زنان ایران اعلام کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*