بلوچ حافظ فرهنگ بلوچ

رسانک/ ملت بلوچ با فرهنگی غنی همواره مهمان نوازی و رفتارهای زیبا و ماندگاری در برابر دیگران به اثبات رسانده است.

در ویدئویی که نشان می دهد یک دستگاه تریلی با بار میوه دچار سانحه جاده ای شده، نه تنها مردم رهگذر بلوچ به آن دست درازی نکردند بلکه در نهایت دست یاری برده و به راننده آن کمک کردند.

ملت بلوچ با وجود اینکه در طول دهه های اخیر توسط حاکمیت های مرکزگرا در فقر تحمیلی و محرومیت بسر برده اند اما به کرّات این صحنه های زیبا را خلق نموده اند.

ملت بلوچ به خوبی می داند که هر آن کس که فرهنگ، زبان، لباس، رسوم و سرزمین بلوچستان را حفظ خواهد کرد “بلوچ” خواهد بود نه غیربومی؛ به همين جهت حفظ فرهنگ های زیبایی همچون “میارجلی” ، “هَشَم” و… وظیفه اصلی خود میداند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*