اعضای هیئت رئیسه شورای استان بلوچستان و سیستان انتخاب شدند

به گزارش رسانک، جلسه انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای استان با حضور استاندار برگزار شد که پس از رای گیری انجام شده حاج حسین اسماعیل زهی با ۲۱ رای از مجموع ۲۲ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورای استان بلوچستان و سیستان انتخاب شد.

در ادامه اعضای شورای استان بلوچستان و سیستان با ۲۰ رای محمدامین محمدی را به عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب کردند. همچنین دادمحمد امین نژاد با ۲۱ رای، عباسعلی نخعی با ۱۹ رای به عنوان منشی های شورای استان بلوچستان و سیستان انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه آقایان محمدکریم عزیزی با ۲۱ رای، محمدحسن ملک رئیسی با ۱۹رای و فاروق اعظمی با ۱۷ رای به عنوان نمایندگان شورای استان بلوچستان و سیستان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*