شهر بندری گْوادَر بر علیه تبعیض

به گزارش رسانک، در هفته های اخیر جنبش مردمی با رهبری مولوی هدایت الرحمن بلوچ در شهر بندری گوادر، در شرق بلوچستان؛ علیه تبعیض و بی عدالتی شکل گرفته و هم اکنون در حال گسترش است. 

روز گذشته ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱، بزرگترین تظاهرات اعتراضی مردم گوادر علیه تبعیض, غارتگری و ظلم و ستم پاکستان و چین و البته سکوت جامعه جهانی در مقابل سرکوب ملت بلوچ شکل گرفت.

از اهداف اصلی این جنبش، روشنگری رژیم پاکستان در مورد بلوچ های مفقود شده، آزاد کردن زندانیان بلوچ، برچیدن ظلم و ستم، تبعیض و بی عدالتی بر علیه ملت بلوچ و همچنین سهیم شدن ساکنان شهر گوادر در توسعه و برنامه های اقتصادی بنادر بلوچستان میباشد.

چنين جنبش مردمی در غرب بلوچستان، خصوصاً در سواحل دریای بلوچستان می تواند نقشه و طرح های رژیم جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب بکند.

تاریخ بارها ثابت کرده که نتیجه سکوت، نابودی و اتحاد و خروش در مقابل ظلم، پایان دیکتاتوری و نابودی ستم است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*