تجمع اعتراضی کشاورزان منطقه رودبار زمین

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کشاورزان گوجه کار در شهرهای کهنوج و رودبار مقابل فرمانداری های این شهرها تجمع اعتراضی کردند.

این تجمع بدلیل عدم حمایت دولت از کشاورزان منطقه و قیمت پایین گوجه برگزار شد.

در هفته های اخیر بسیاری از کشاورزان منطقه رودبار زمین و گیاوان بدلیل قیمت تمام شده پایین تر از هزینه، اعتراضات گسترده ای انجام دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*