فرماندار سيرجان سهميه مرغ شهرهای منطقه رودبار زمین را نميدهد

به گزارش رسانک، با وجود دستورالعمل ستاد تنظيم بازار استان کرمان، كشتارگاه مرغ سيرجان كه تامين كننده مرغ شهرهای منطقه رودبار زمین معرفی شده با دستور فرماندار اين شهر از دادن سهميه اختصاصی شهرستان‌های رودبار زمین امتناع كرد.

اين موضوع باعث شد طی دو روز گذشته مرغ در شهرستانهای کهنوج ، رودبارجنوب ، منوجان ، کله گنج و فارياب كمياب شود.

جمشيدی عامل توزيع مرغ در منوجان در این باره گفت: ماشين حمل مرغ دو روز است كه در سيرجان معطل شده و با دستور فرماندار سيرجان، كشتارگاه از دادن مرغ سهميه منوجان امتناع كرده است.   

حسين سلطانی مباشر تامين و توزيع مرغ پنج شهرستان رودبار زمین نيز با تاييد اين موضوع ، دستور فرماندار سيرجان را خارج از دستورالعمل استان دانست.

گفتنی است که ساکنان مناطق رودبار زمین همه بلوچ هستند که دهه هاست با بهانه توسعه و پیشرفت بهتر توسط حاکمان مرکزگرا و نژادپرست از سرزمین مادری، بلوچستان جدا و به استان همجوار، کرمان ملحق شده اند. اکنون نه تنها این مناطق به توسعه پایدار نرسیده اند بلکه بدلیل در اقلیت بودن ستم های بیشتری بر ساکنان آن روا داشته می‌شود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*