تلف شدن چندین تُن پیاز کشاورزان بلوچ در غرب اقلیم بلوچستان

رسانک/ عدم حمایت دولت از کشاورزان منطقه رودبار زمین و گیاوان زمین باعث شده تا چندین تن محصول کشاورزی تلف شود.

در روزهای اخیر کشاورزان این مناطق به عدم حمایت دولت اعتراض داشته اند.

این کشاورزان معتقدند که قیمت پیشنهادی دولت برای خرید محصولی مانند پیاز در منطقه هشتبندی بسیار پایین تر از آن چیزی است که آنها هزینه کرده اند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*