“باخت سه سر”

رسانک/ در قمار تاریخ، ما بلوچها چرا و چگونه بلوچستان را باختیم و اکنون در سرزمین خودمان شهروند درجه دو هستیم؟ چرا شهرهای بزرگ و اقتصادی و حیاتی بلوچستان مثل چهبار, گوادر و زرنج در دست غیربومی هاست بلوچ به حاشیه رانده شده است؟! 

دکتر عبدالستار دوشوکی در مرکز مطالعات بلوچستان از لندن ، نگاهی به تاریخ چند هزار ساله بلوچستان و علل تسلط حکومت های فاسد و غیرخودی بر بلوچ و بلوچستان انداخته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*