حمایت مردم دزاپ از اعتراضات مردمی در سیریک

رسانک/ در اعتراضات مردمی اخیر، بلوچستان در اتحادی مثال زدنی از دُزاپ گرفته تا سیریک و از شستون تا رودان قصد حماسه ای دیگر کرده اند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران و عوامل نظامی و امنیتی آن هر روز دستش را به خون ملت بلوچ آلوده می کند.

کشتار سوختبران و ترور معتمدین از جمله ی نقشه های بر آب شده رژیم هستند که مردم اقلیم بلوچستان با اراده ای آهنین و شجاعانه قصد حمایت از یکدیگر کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*