به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای ازادی و برابری در ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال

هشتم مارس ( ۱۸ اسفند) بر آمد شرایطی است که زنان با تأکید بر فردیت خود و حقوق جنسی به نقد جنسیتی پرداختند که در مناسباتی مردسالار شکل گرفته و بعنوان “جنس دوم” شناخته می شود.

هشت مارس امسال نیز همچون سال‌های گذشته زنان ایران نه تنها در چارچوب تنگ و ضد زن رژیم جمهوری اسلامی به کوچکترین تغییرات مثبتی در مسیر بهبود وضعیت خود از نظر برابر حقوقی دست نیافته ا‌ند ، بلکه نمونه‌های متعددی را از رویدادهای ضد زن و قوانین ضد زن تجربه کرده‌اند که با حمایت قوانین شرعی اسلامی و تخفیف جنایت های رخ داده شده روبرو بوده است. 

امسال نیز بافت خاص چند ملیتی کشورمان، که علاوه بر این با رژیمی تئوکرات, متمرکز، خود کامه و ضد زن  اداره میشود، نشان داد که زنان این کشور نه تنها در مبارزه برای به دست آوردن حقوق برابر خود، بلکه در تمام صحنه مبارزاتی شهروندان ایران علیه ستم‌های تبعیض آمیز گوناگون ، از جمله ستمهای  ملی، مذهبی ، صنفی و طبقاتی … دلاورانه در صحنه بودند و حتا در مواردی در صف اول مبارزه پیکار کرده‌اند و هزینه داده‌اند و میدهند.

تجربیات تاکنونی بار دیگر انطباق نظریه موج سوم فمینیسم که از “همپوشانی مطالبات”  یا تداخل مطالبات در بخشهای گوناگون با مبارزه زنان سخن میگوید را با قدرت تمام تایید کرد. 

در این روزها به شکلی انکار ناپذیر شاهد آن هستیم که مبارزه یک زن در راه حفظ و شکوفایی زبان مادری و دستگیری و محکومیت او به حبس‌های طولانی مدت، چگونه با ستم جنسی ـ جنسیتی تداخل می‌کند و پیکار در راه رفع این ستم چگونه  ارتباط مستقیم در گشودن راه غلبه بر ستم دیگر است.

از این رو وقت آن آمده است که در تحلیل مبارزات زنان در ایران در این حقیقت انکارناپذیز متمرکز شویم که مبارزات زنان در ایران نمیتواند تنها منحصر  به دست آوردن حقوق خود در تلاش برای برابری حقوق جنسیتها در ایران باشد ، بلکه در وضعیت سیاسی ـ فرهنگی مختص به ایران کثیرالمله  و پیوند تنگاتنگ عرصه های نبرد در  ابعاد مختلف ، دلیلی است بر این که زنان پا به پای مردان در صف اول مبارزه در همه عرصه ها ، برای حقوق شهروندی یا فردی ، همچنین در مبارزه برای حقوق جمعی یا فرهنگی -زبانی-‌اتنیکی خود نیز نقش آفرینی کنند.

محرومیت از تحصیل به زبان مادری و فرار از مدرسه  شدید‌ترین ضربه را به زنان جامعه میزند و چنان که یونسکو در پرتکل‌های پژوهشی خود در مورد علل بیسوادی مینویسد،” فرار از مدرسه و بیسوادی در نقاطی از کره زمین بیشتر مشاهده میشود که با دو دلیل، یا مجزا یا در ترکیب هم مواجه باشیم : فقر و عدم آغاز تحصیل به زبان مادری”. ثمره شوم چنین سیاست آموزشی تمرکزگرا افزایش بیسوادی و در نتیجه افزایش کودک همسری در نقاط محروم هست که به زبانی جز زبان ” رسمی” کشور تکلم میکنند. سیاستی که در آن «زبان ملیتها» به حاشیه رانده میشود و تلاش برای حذف آن در میان است .

چه بسا زنان و دخترانی که بدلیل گویش به زبان مادری مورد تحقیر قرار گرفته و در معیارهای ملی موانع بسیاری در راه پیشرفت آنها قرار می گیرد. باری بگونه ای باید بپذیریم که زبان مادری  گویای فقط یک زبان مکالمه نیست، بلکه برآمد یک فرایند شکل گرفته در تاریخ و در یک مناسبات پیچیده فرهنگی – اجتماعی است که در واقع هویت انسانها را شکل داده است.

بحران اقتصادی، گرانی و تورم لجام گسیخته، بیکاری وسیع، به همراه قوانین ضد زن، باعث شده است تا زنان به ناچار اغلب با دستمزدهای ناچیز و بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون امنیت شغلی بکار مشغول شوند.

علیرغم همه تبعیضها،  فشارها و سرکوبها، مبارزه زنان ایران برای احقاق حقوق خود و علیه سیاستهای ارتجاعی و ضد زن رژیم تا به امروز ادامه داشته است. در مبارزات سراسری معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و کارگران، زنان حضور داشته و در صف مقدم مبارزه میکنند. جنبش اعتراضی زنان یکی از اولین جنبشهای مبارزاتی در مقابل رژیم اسلامی بود و تا به امروز با افت و خیزهای خود ادامه داشته است.   

ما در همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال و شورای دمکراسی خواهان بر این باور هستیم که برای رفع تبعیض و ستم در همه عرصه های اجتماعی و از جمله تامین برابر حقوقی زنان و مردان، باید که مبارزات همه جنبشها با هم پیوند خورده و عرصه مبارزه علیه رژیم گسترش یابد. در چهارچوب رژیمی که خود خشونت را باز تولید و ترغیب می‌کند بسنده کردن به مبارزه برای اصلاح قوانین ضد بشری از هر نوع آن، و از جمله قوانین ضد زن کافی نیست، بلکه باید کلیت این نظام را هدف گرفت و برای تغییر آن و رسیدن به یک جامعه آزاد، دمکراتیک و برابر حقوق مبارزه کرد.

روز جهانی زن، روز مـبـارزه بـرای مـحـو تبعيض و نابرابری و حفظ حـرمـت انسـان فارغ از جنسيت، مرام و عقيده و مليـت را، بر تمامی زنان کشورمان و جهان تـبـريـک می گوئيم.

متشکل و پرتوان باد همبستگی زنان کشور

سرنگون باد نظام ضد بشری و ضد زن رژیم جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای ازادی و برابری در ایران

۵ مارس۲۰۲۱/  ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*