روز جهانی زن گرامی باد

روز هشتم مارس که بنام روز همبستگی با زنان جهان نامگذاری شده است روز تاریخ مبارزۀ سیاسی و اجتماعی زنان علیه تبعیض است. روز جهانی زن روز همبستگی برای مبارزه بخاطر برابری حقوق و شرایط بهتر کاری و زندگی آبرومندانه و سالم برای زنان جهان پیشبینی و تعین شده است.

سالانه میلیونها زن و مرد در کشور های مختلف جهان این روز را گرامی می دارند.

اکنون زمان آن رسیده تا زنان بلوچ که در جامعه مردسالار و زیر لوای رژیمی ایدئولوژیک بسیاری از حقوق شان نقض شده و به طرق مختلف منزوی گشته اند با تکیه بر قدرت ذاتی خود جامعه را در پیشرفت و بیداری آن کمک کنند و برای احقاق حقوق گرفته شده شان تلاش کنند. در این راه بدون تردید مردانی از جنس برابری در کنار اعتراضات #زنان_بلوچ در مقابل این نقض حقوق شان خواهند ایستاد تا #اقلیم_بلوچستان بار دیگر به دوران شکوفایی که زنان بلوچ فرماندهی بسیاری از استراتژی ها و راههای پیشرفت را در دست داشتند، باز گردد. 

رسانک روز جهانی زن را به همه زنان جهان علی الخصوص زنان بلوچستان تبریک می گوید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*