بلۆچستانئے اُستمانئے گل

جنێنانی میان‌اُستمانی رۆچا مرادباتَ گوَشیت

مارچئے هشتمی رۆچ، گۆن جنێنان تپاکیئے رۆچ نامێنگ بوتگ و پرککاریئے هلاپا، جنێنانی سیاسی و راجمانی جهدئے راجدپتری رۆچ اِنت. جنێنانی میان‌اُستمانی رۆچ پمێشکا گیشّێنگ بوتگ که گۆن دنیائے سجّهێن جنێنان په همکئیلێن هکّ، رۆزگارئے گهترێن جاورهال و شرپدار و سلامتێن زندا تپاکیے ببیت.

همک سالا دنیائے بازێن ملکێا ملیون ملیون جنێن و مردێن اے رۆچئے مزنداشتا کننت و وشّاتکَ گوَشنتی.

نون وهد رستگ، تانکه بلۆچ جنێن که مردسَری راجمان  و آیدیولوجیکێن هکومتێا آیانی بازێن هکّ پادمال بوتگ و چه بازێن راهێا گستاه بوتگ‌اَنت، وتی جندئے ابرمێن واکا اۆست بکننت و راجمانا په سرپد بئیگ و دێمرئویا کمک بکننت و په وتی هکّانی مۆکگا وتی جهدان دێما ببرنت. 

اے راها بێشک برابری‌پسندێن مردێن، بلۆچ جنێنانی هکّ 

و اۆبالانی پادمال بئیگئے دێما اۆشتنت و جنێنان مان آیانی جهد و زهرشانیان همراهیَ کننت، تانکه بلۆچستانئے سرڈگار دوارگ بپُلّیت و هما رۆچ پدا بیاینت که بلۆچ جنێن سیاسی و راجمانی بازێن پڑان چۆ که بانَلیِ رِندا سرمستر اَتنت.

بلۆچستانئے اُستمانئے گل اے میان‌اُستمانی رۆچا سجّهێن جنێنان هاس بلۆچستانئے جنێنان مرادباتَ گوَشیت.

بلۆچستانئے اُستمانئے گل/ مارچ 2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*