4 مارچ بلۆچی زبانئے زبانزانت، لچّه‌کار، آزمانک‌نبیس و کئوّاس سئید زهور شاه هاشمیئے سالرۆچ‌ اِنت.

21 آپرێل 1926ئے رۆچا سئید مهمدئے لۆگا زهگے ودی بوت که  لهتێن سالان رند نه اێوکا وتی هاندان و کهۆلئے ناما رژنا کنت،  بلۆچ راج و بلۆچی زبانئے ادب و لبزانکئے پجّارا مان اے گێدیا 

 کناێنیت …

آ زهگ کسے نه‌اِنت ابێد چه درپشۆکێن استار سئید زهور شاه هاشمی، بلۆچی زبانئے ٹوهترێن زانتکار، استاد و کئوّاس…

سئید هاشمیا بنداتی زانشت چه وتی آریپێن پتا زرت. آییا ائولی برا دوازده یا سێزده سالگیا لچّه‌کاری بنا کرت….

بلۆچی زبانئے دستا گرگا پد سئیدا وتی سجّهێن وسّ و واک و دلگۆش همشیئے نێمگا گوَر  کرت و وتی شپ و رۆچئے واب و آرام په وتی ادب و لبزانکئے دێمرئویا ندر کرت…

بارێن چه درنگێبا سئید هاشمیا اے شُبێن رستگ‌اَت که ابێد چه لبزانکی گل و تاکانی شنگ کنگا بلۆچ راج دێمرئویَ نکنت. نون مان گوادرا انجمنِ اسلاهِ بلۆچانا جۆڑَ کنت… اے دئورا گوادر مشکتئے سرکارئے دستا‌ اَت …

سرکارا اے کارئے هلاپا بازێن چست و اێرے کرت و انجمنئے سرا پابندی جت و سئید‌ هاشمی په زبان و ادب و لبزانکئے جهدان دزگیر و زندان کرت. چیزے رۆچا رند درانڈێه بئیگئے شرت و بئیا چه کئید و بندا آجو بوت.

سئید هاشمیا وتی زندمانئے گێشترێن وهد په بلۆچی زبان، ادب و لبزانکا ندر  و کُربان کرت.

سئید هاشمیئے گێشترێن گند و نند گۆن راجدۆست و زباندۆستان بوتگ چُش که: واجه مئولانا هئیر مهمد ندوی، واجه مراد ساهر ، واجه ابدسمد امیری، میر گُل هان نسیر ، واجه آزات جمالدینی، راجا مهمد هسئین اَنکا و دگه بازێن کلمکار و شائران…

سئید هاشمی مان بلۆچی زبانا چه هستێن سجّهێن ندکار و لچّه‌کاران گێشتر کتاب نبشتگ‌اَت که لهتێن تان اے وهدی چاپ و شنگ نبوتگ‌اَنت. آییئے مسترێن سئوگات په راجا سئیدگنج بزان 

بلۆچی لبزبلد اِنت. سئیدئے چاپ و شنگ بوتگێن کتاب چه بیست و پنچا گێش اَنت.

سئید هاشمیا وتی زندمانئے گڈسری دئورا سانگ کرت و سئے چُکّئے پت بوت که چه اِشان یکّے پدا بێرانَ بیت. زندگێن سلمان شاه و اکل شاه‌ اَنت..

سئید هاشمی مان یکّێن وهدا   زبانزانت، آزمانکار، لچّه‌کار، لبززانت، راجدپترزانت، پٹّ و پۆلکار، ناول نبیس، شۆنکار و …. اَت و هچبر نلۆٹتی زبان و لبزانکئے پڑا هچ تک و پهناتێا وئیل بکنت…

بلۆچی زبانئے درپشۆکێن استار 3 مارچئے شپا چه اے گێدیا لَڈّت و شت.

بێران بئیگا رند آییئے لۆگا نه زر و مالے هست‌اَت، نه که مزنێن دئولتے. آییئے لۆگئے چپّ و چاگرد کتاب و وانگی چیزّانی انبار اَت. په بلۆچ راجا آییئے بکشاتگێن اے کتاب و وانگی لئوز و بتل و… تان هما رۆچا هست‌‌‌اَنت که ما بلۆچ راج آییئے کدر و کیمتا بزانێن و آیۆکێن پدرێچا سرِش بکنێن. سئید نمیران انت…

✍🏻ھارون اخلاقی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*