رنج و درد و آتش و گلوله برای نان

رسانک/ سوختبری نه یک شغل بلکه یک ناچاریست که مردم بلوچستان مجبور به انجام آن هستند و حتی اگر در این راه کشته نشوند، باید تا حد مرگ زجه کُش شوند تا بتوانند نان شب خانواده هایشان را فراهم کنند. 

افرادی که اتهام قاچاقبری به آنها میزنند ، کافیست یکبار با آنها همسفر شوند تا هفت خوان رستم را به چشم خود تجربه کنند. 

محال است که آنها قصد دوباره کنند، آن هم اگر بتوانند از گلوله های سهمگین نظامیان جان سالم به در برند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*