تداوم حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ در حمایت از اعتراضات مردمی در بلوچستان آزادگان سایر نقاط ایران شعارنویسی می کنند. 

“ما همه بلوچیم” شعاری که در مترو تهران در حمایت از مردم مبارز بلوچ نوشته شده است. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*