السلام علیکم برادران وخواھران بلوچ و علمای بزرگوار بلوچستان و سلام بہ ھمہ ایرانیان عزیز؛لطفا این پیام بندہ حقیر بخوانید بہ کل جہان پخش کنید.

#ارسال

السلام علیکم برادران وخواھران بلوچ و علمای بزرگوار بلوچستان و سلام بہ ھمہ ایرانیان عزیز؛لطفا این پیام بندہ حقیر بخوانید بہ کل جہان پخش کنید. 

من یک بلوچ 37سالہ ھستم و یکی از سوختبران عزیز بلوچستان ھستم. خودم در حادثہ صفرمرزی شمسر حضور داشتم دیدم سپاہ چجوری برادران بلوچ ما را قتل عام کرد. 

من در صف خالی بارھا بودم دو شبانہ روز سپاہ مارا نگہ داشت آب نانی کہ داشیم تمام شد از این برادرانی کہ شہید شدند باور کنید اون روز صبحانہ نداشتند با جان گرسنہ وتشنہ شہید شدند، حتی بعضی شب شام ھم نداشتند کہ بخورند. 

ما فریاد نالہ کردیم و بہ دست پای این ظالمان افتادیم ما را نذاشتند بیاییم خونہ؛ ماشین اولی کہ رفت سپاہ بلوچی بود بہش شلیک کرد تیرنخورد ماشین دوم کہ رفت دوبارہ شلیک کرد لاستیک عقبش تیر خورد در حال پنچر رفت ماشین سوم کہ اومد این نامرد شلیک کرد چند تا گلولہ اصابت کرد بہ سرش و شہید شد. بعد طرف ما شلیک کرد چندنفری تیرخورد بعد یک ماشین اومد سوارش کرد برد. 

یک سپاھی بلوچ دیگہ ھمونجا بود گجر [نیروی سپاه غیربومی] صداش کرد گفت: بزن بکش ولی این مردانگی کرد انکار کرد یک تیری ھم نزد بعد گجر خودش تفنگ راست کرد طرف مردم رگباری زد چند نفر دیگہ شہید شدند. 

ولی اینو بیاد داشتہ باشید از اول گجر تماس گرفت بہ یکی صددرصد سرطایفہ بود گفت: الان چکار کنم اون بیغیرت گفت بکش ھرچند کہ میکشی. 

این ھمہ برادران شہید شدند بہ دستور سرطایفہ شمسر؛دوستان جیش العدلی درکار نبود تروریستی درکار نبود فقط مردم سوخت کش بودند وسپاہ بس. 

لطفا پیام منو بگوش جہانیان برسانید؛ آیا در چنین قتل عام میشہ سکوت کرد؟

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*