پادا بلوچ

رسانک/ ملت بلوچ تا احقاق حقوق کامل خود در سرزمین مادری اش دست از مبارزه برنخواهد داشت. 

این ملت ارتش های بزرگ جهان همچون انگلیس و پرتغال را به زانو درآورده، سپاه سهل است. 

پادا پادا پادا بلوچ

کاینت وشین روچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*