تبعیض در سهمیه بندی نفت سفید در شمال با جنوب بلوچستان

به گزارش رسانک، سهمیه سوخت زمستانی مردم که از طريق ناحیه های نفت در جنوب و شمال استان بلوچستان و سیستان توزیع می شود، تفاوت فاحش دارد. 

در شهرهای جنوبی استان بلوچستان و سیستان سهیمه نفت سفید هر خانوار یکصد لیتر میباشد که گاهاً بدلیل عدم نظارت مسئولین، بیشتر از نود لیتر به مردم تحویل نمی دهند در حالی که سهمیه هر خانوار در شهرهایی مانند نصرآباد قبلاً دویست لیتر بوده که اکنون به دویست و شصت افزایش یافته است. 

در روزهای اخیر گزارش هایی از شهرستان‌های جنوبی همچون سرباز به رسانک رسیده بود که برخی متولیان توزیع نفت سفید حتی سهمیه اندکی که برای هر خانوار در نظر گرفته شده است را نیز به مردم تحویل نمی دهند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*