بشار زین الدینی

درۆت و دراھبات منی پُلێن راج
انچش که ماشما اِشکُت کریمه بلۆچ ، پاکستان پوج و آی اس آییا کانادایا مان تورینٹو شهرا شهید کُرت . چونت وهد پێسر ھم ساجد ھُسێن ھمه پێما شهید کنگ بوت،
اے دُژمنانی دێریگێن مکر و پنڈلے که بلۆچ راجا کلمکار و واننده آن شهید کن اَنت .انچش
یاکوب مهرنهاد دنیائے ائولی وبلاگ نبیس اَت و ھمه پێما اێرانئے ھکومتا پاهو دات۔
منی گپ اِش اِنت کہ شما چینچوک کریمه و ساجد و یاکوب کُشێت
اے سرڈگارئے ھر پگر کریمه اِنت ھر کلم ساجد اِنت و ھر ارادهئے یاکوب اِنت۔
په سرآنی سِندگا چۆن داشت کنئے پُلان چه بو و تالانیا

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*