اعدام ها و تیراندازی مستقیم، نقض فاحش حقوق بشر در بلوچستان

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان، اقدامات فراقانونی و ناقض حقوق بین المللی را در بلوچستان و برای شهروندان بلوچ افزایش داده است.

در هفته اخیر دستکم نُه شهروند بلوچ با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی در نقاط مختلف استان بلوچستان و سیستان کشته شده اند. مسئله ای که قوانين به کارگيری سلاح توسط نیروهای نظامی را بار دیگر بر سر زبان های فعالین بلوچ آورده است.

تیراندازی های بدون ضابطه و اعدام های های انتقام جویانه از سوی رژيم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان می تواند زنگ خطری برای “نسل کشی مدرن” توسط این دیکتاتوری مذهبی برای ملت بلوچ باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*