انسانئے هکّ و اۆبالانی جهانی رۆچ

تپاکێن راجانی گلا انسانئے بێهی و بنیاتی هکّ و اۆبال مان وتی گێدی جارنامگا آورتگ و باسکێن راجان اے میان استمانی اَهد و پئیمان منّتگ و دستنام کرتگ.

اے اَهدْ و پئیمانا 30 بند هست و هر بندے سجّهێن باسکێن ملکان په آیانی پهازگ و پاسپانیا و کاربُرّیا هجّ کرتگ. اے هکّ مان دمکراتیکێن ملکان په جُوانیا پَهازگ بوتَگ‌انت، بله گئیر دمکراتیکێن مُلکان، هاس دینی و آیدیولوجیکێن هکومتان اے هکّانی پهازگ و کاربُرّی یا کمّ بوتگ یا نبئیگئے هَدّا انت. اێران چه اے مُلکان یکّے.

بله تُرے اێرانا هم اے جارنامگ و آییئے پئیوستێن کانونشن و منّشت دستنام کرتگ بله پمێشکا که اێرانئے سررهبند سپئوی شیهئیئے راه و رهبندانی ردا نزّ آرگ بوتگ چه گێشا نێم مردمانی مُچّی چه اے هکّکان زبهر انت. درهکومتێن راج و گئیر شیهئیێن مردمانی جاورهال هم چه ایرانئے پارسی زبان و شیهئیان انگت گنتر انت. نه آ وتی زبانی هکّ و اۆبالانَ رسنت، نه راجمانی و مهزبی و گزرانکی و سیاسی هکّان.

بلۆچستان هم چه اسلامی جمهوریئے بنداتا میلیتارایزد بوتگێن پرگنگے بوتگ و اێرانئے پلیس، سیاڈی و پاسدارانئے سپاه همک رۆچ بلۆچانی کُشگ و بند کنگ و آزارپُجّاریا گلاێش انت. بلۆچانی جنێن و مردێن نه الکاپێن کار و رۆزگارێا لگّنت و نه آیانی مڑاه و انسانی کرامتئے نێمگا دلگۆش کنگَ بیت.

گێشترێن بژن اش انت که بلۆچستانئے همساهگێن ملکانی جاورهال هم چۆ نبوتگ که رۆکپتی بلۆچستانئے سرا شرّێن اسرے بکپیت و مردمانی جندئے نیاما شرّێن کمّاکمّی بدلیے بیئیت و راجمان کمّے دێمرئوی کرت بکنت و جنێن و کسانێن چکّانی دێمپانی کمّاکمّ وتی بلۆچی راجمانئے نیاما ببیت.

بلۆچستانئے استمانئے گلّ که آییئے بن‌رهبند انسانئے هکّ و اۆبالانی گێدی جارنامگئے ردا ٹهێنگ بوتگ ابێد چه وتی همک رۆچێن جهدان که انسانی هکّانی بابتا انت، همک سالا ده دسمبرا دلگاهی یورپئے ملکان په زهرشانیا مچّیَ جۆڑێنیت و اێرانئے هکومتا په آییئے رستری کاران مئیاریگَ کنت. بله اے سالا ڈس کرونائے سئوبا اے زهرشانی بوتَ نکننت.

بلۆچستانئے استمانئے گل ده سپتمبرا که انسانئے هکّ و اۆبالانی رۆچ انت سجّهێن بلۆچ راج، آدگه زلم‌آماچێن راجان و وتی ممبر و باسکان مراد باتَ گوَشیت. امێت انت که گۆن بلۆچستانئے مردم و اێرانئے آدگه راجانی جهدان اێرانا انچێن جاورهالے بیئیت که اۆدا سجّهێن مردمان هم‌کئیل و پورهێن هکّ برسیت.

بلۆچستانئے استمانئے گل/ دسمبر 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*