اهمیت بیداری دانشجویان بلوچ

دانشجویان بعنوان یکی از اقشار بیدار و فعال جامعه بلوچستان توانایی های بسیاری دارند.

در طول تاریخ معاصر، دانشجویان توانسته اند که در بوجود آمدن انقلاب ها نقش موثری داشته باشند و در این برهه نیز انتظار میرود که دانشجویان بلوچ همانگونه که در اعتراضات به اهانت های صمصام بسیار متحد و عالی عمل کردند  بتواند نقش خود را در  پای‌ریزی انقلاب بزرگ به نفع ملت بلوچ ایفا کنند.

همراهی دانشجویان در مبارزات ملی بلوچستان راه را برای احیای حق حاکمیت ملی در اقلیم بلوچستان هموارتر خواهد کرد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*