بنادر مهم اقلیم بلوچستان محل ارزآوری رژیم که ملت بلوچ از آن سهمی ندارد

رسانک/ بنادر مهم بلوچستان همانند جاشک و چهبار اکنون تبديل به مراکز مهم تجارت و محل ارزآوری رژیم شده اند که ساکنان اصلی آنها هیچ نفعی از این حجم بالای تجارت نرسیده است.

در همین رابطه فرماندار جاشک معتقد است که جاشک در مرکز ثقل سواحل بلوچستان قرار دارد و به عنوان یکی از کریدورهای تجاری موقعیت خوبی دارد.

وی افزود: جاشک می تواند به بندر بزرگی برای صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شود.

در همین حال روز گذشته ۵ مرداد ماه ۹۹ کشتی حامل کالای اساسی شکر خام به وزن ۶۶ هزار و هفتصد تن از مبدا کشور برزیل وارد لنگرگاه بندر چهبار شد.

این صادرات و واردات در حالی انجام می شود که مردم بلوچ هیچ سهمی از آن ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*