رسانکئے هالنامگ (جون 2020)

1- سی مئیا بیست و سئے سالگێن جنێنے بلۆچستانئے شمالا پێرۆزئیی کلّگئے چپّ و چاگردا آپا بُکّت و بێران بوت. اے جنێن په وتی چکّئے رکّێنگا که آپا بُکّگی بوتگ، آپا مانَ بیت و وت بکّیت و بێرانَ بیت.

2- دو جونا لهتێن ناشناسێن سلاهبندان، بلۆچ جاهمنند مسلم رییسیئے سرا تیرگواری کرت و تتکنت. مسلم رییسئے که چه اے تپاکا مدتێا پێسر شستونئے ماشکێد نامێن سیمسری دمگا گۆن سپاهئے لهتێن لشکریان سپاهئے ماین کلّ کنگانی سرا جێڑتگ و سپاه په اے کارا مئیاریگ زانتگ‌اَت، چه اے تیرگواریا زدگ بوت.

3- سئے جونا مومانئے پازگاهئے لشکریان چهبار- گِهئے راها یک گاڑیێئے رندا کپتنت و آییئے سرا تچکێن تیرگواری‌اش کرت. چه اشیا گاڑی چپّیگَ بیت و گۆن دگه گاڑێا که گوَزگا بوتگ ڈیکَّ وارت و یک کهۆلێئے چار مردم کُشگَ بنت. ائولی گاڑیئے بار اسپیلت بوتگ.

4- اێرانئے اسمبلیئے بلۆچێن جگهیران بلۆچستانئے بهر کنئے شۆنبندیئے سرا که اے رندا چه تانسرپسندێن جهگیر هبیبلاه دهمردهئے نێمگا پێش کنگ بوتگ‌اَت وتی نارزا بئیگ درشان کرت و اے شۆنبندیئے سرا که بلۆچئے هلاپا انت وتی تئوار چست کرت.

5- چار جونا بلۆچ بندیگ نسرُلّاه نارۆیی اهمد شاهئے مردێن چکّ و مازندرانئے باشنده نشهئے باپارئے بهتامئے سرا بیرجندئے بندیجاها پاهئو دئیگ بوت.

6- چار جونا بنیاد مسکنئے ستادِ مُ‌اینئے گشتیان چهبارئے شهرا کُڈّلی لۆگێئے سرا ارش کرت، لۆگئے پسیلّ پرۆشت و لۆگ واهند پادتراپ دات و گوَشت که تئیی لۆگا هرابَ کنێن.

7- پنچ جونا پنچ سالگێن هردێن چکّ ابدُلرئووپ مسلمئے مردێن چکّ و ساربۆگئے دپ نامێن کلّگئے باشنده آپا بکّت و بێران بوت.

8- پنچ جونا کنرکئے امام جمه مئولئوی ابدلمالک ملکی پورا مان وتی تْرانا گهگیری پێش داشت و اے لۆٹت که بلۆچستانئے هما شهر و هند و دمگ که چه بلۆچستانا جتا کنگ بوتگ و گۆن هراسان و کرمان و هرمزگانا هۆر کنگ بوتگ‌اَنت پدا گۆن بلۆچستانا هۆر کنگ ببنت.

9- پنچ جونا مزنسالێن مردێنێئے جۆن جوانکانئے بندا پێدا بوت. اے مردمئے نام گاجی درزاده بوتگ و گۆن بلۆچی لنگێا ناشناسێن مردمانی دستا لۆپ کنگ بوتگ.

10- شش جونا هرمزگانئے دریاپانیئے لشکریان شپُکی تێلانی در گێجگئے نیمۆنا کلاهی بندنئے مردمانی لۆگانی سرا ارش کرت که گۆن مردمانی گهگیریا دپ کپتنت.

11- شش جونا نسر آبادئے دهنئو گلمیرئے کلّگئے کرّ و گوَرا یک کهۆلێئے سئے مردم کئورا بُکّتنت. چه آ سئیێنان دو، هندی مردمانی دستا رکّێنگ بوتنت و سئیمی مردم بێران بوت.

12- شش جونا دو بلۆچ ورنا دزّاپئے پلیسئے دستا لٹ و کُٹ کنگ بوتنت، بله همے درگتا مردمان دێم په پلیسا سنگ‌شانی کرت و پلیسئے مردم په تچگا لاچار بوتنت.

13- هپت جونا واشئے نجپ آباد نامێن کلّگا گندمی کشارێا آس لگّت و ده اکّڑێن کشت و کشاری ڈگارێئے بر و سمر آسا ستکنت.

14- هپت جونا بنیاد مسکنئے ستاد مُ‌اینا وتی گئیرکانودی کارانی رندگیرا وتی ٹۆلیے چهبارئے هۆت آباد نامێن جاگها راه دات و آیان شپئے وهدا مردمانی لۆگانی سرا ارش کرت و باشندهان بیهار داتنت و گوَشت که آیانی لۆگان هرابَ کننت.

15- هپت جونا آبد پایدار جکیگوَرئے باشنده و چه مئولئوی پزلُرّهمان کۆهیئے نزّیکێن مردمان سپاهئے سیاڈیا لۆٹاێنگ و جست و پرس کنگ بوت.

16- هپت جونا پاسدارانئے ناشرکارێن پئوجا مزنێن جنایتے کرت: شستونئے کلَّگان نامێن دمگئے سیمسرا پنجاه هرئے سرا تچکێن تیرشانی‌ای کرت و هر کُشتنت. بازێن هرێئے جۆن هم آسا سۆتکنت.

17- ده جونا چهبارئے منتکه آزادا پردئوسئے باپاری کُمپلئیکسئے دومێن منزلئے امبارا آس لگّت و یک بهرے چه امبارا سُتک.

18- ده جونا چه پدرالێن اێرانئے راجانی کانگرسا لهتێن جگهیرا که واجه ناسر بلئیدئیی بلۆچستانئے استمانئے گلئے دبیرکل هم آیانی همراه بوتگ گۆن بانک آمنه کاکه باوه سویڈنئے پارلیمنٹئے وت آسراتێن سئوشلیست جهگیرا گند و نند کرت و واجه ناسر بلئیدئییا مان اے گند و نندا بلۆچ راجئے لهتێن مَسَله و جنجالانی بارئوا هبر کرت.

19- یازده جونا سیاسی جهدکار ابدُلّاه بزرگزاده آنکارائے شهرا وتی لۆگا ترکیهئے سیاڈی پلیسئے دستا دزگیر کنگ بوت.

20- دوازده جونا کهنۆجئے بجگان نامێن دمگئے باگان آس لگّت و چه اشیا هرماگ و مرکّباتئے سئے هزار و پنچسد درچک زئوال بوتنت.

21- چارده جونا چهبارئے منتکه آزادئے بهرێا چه گئیسئے سلنڈرئے تراکا آس لگّت.

22- چارده جونا دزّاپئے شهرا چه ناشناسێن لهتێن سلاهبندانی تیرگواریا یک کهۆلێئے دو مردم بێران و زدگ بوتنت؛ مان اے تپاکا پت زدگ بوت و آییئے هردێن چکّ بێران بوت.

23- چارده جونا زهکلوتئے چارچاهی و مبارکهئے کلّگانی باشندهان پگار و نۆشگی آپئے نبئیگئے سرا په زهرشانیا بکشداریئے دێما مُچّ بوتنت.

24- چارده جونا یک شکاریے که کۆهی گوَرانڈے جتگ‌اَتی گِهئے چاگردئے دێمپانی ادارهئے (حفاظت محیط زیست) دستا دزگیر کنگ بوت

25- چارده جونا شش سالگێن هردێن چکّ نیما سهویی ناسرئے مردێن چکّ تنکِ سرهئیئے جاوشێر نامێن کلّگا چه زومێئے ڈنگا بێران بوت.

26- چئول سواریئے میان استمانی یکّیا وتی رسمی اینستاگرامئے اکئونٹا اێلان کرت که هبده سالگێن نۆک ورنا داوود هدیرا توانتگ اے یکّیئے اسکالرشیپا بگیپت.

27- شانزده جونا بندیگ اهمد ملاهی که آییئے سرا پاهئوئے شئور برّگ بوتگ‌اَت مینابئے دلگاهی بندیجاها چه ندریگانی کهۆلئے نێمگا بکشگ بوت.

28- هبده جونا بیست و هپت سالگێن بندیگ امید هاشمزهی که هۆنئے بهتامئے سرا مئیاریگ کنگ بوتگ‌اَت پاهئو دئیگ بوت.

29- هبده جونا بیست و سئے سالگێن بندیگ یونس سرهدیا گۆن درمانئے ورگا وتکشی کرت.

30- نۆزده جونا رمینئے بندنا ماهیگیری یکدارے هادسهئے دچار بوت و چه اشیا سئے مردم آپا بکّتنت. هندی مردمان چه اے سئیێنان دو رکّێنت بله سئیمی مردم که نامی ساجد تناور و امام بکشئے مردێن چکّ بوتگ بێران بوت.

31- بیست جونا پهرهئے شهرداریئے پوریاگران پمێشکا که چنت ماه آیانی مزّ دئیگ نبوتگ‌اَت، شهرداریئے دێما په زهرشانیا مُچّ بوتنت.

32- بیست و یک جونا رۆچ گرے بلۆچستانئے بازێن هند و دمگان گندگ بوت.

33- بیست و یک جونا لهتێن راجمانی جهدکار و نسر آبادئے مردمان گند و گسڑانی مچّ نکنگئے سرا نسر آبادئے شهرداریئے دێما په زهرشانیا مُچّ بوتنت.

34- بیست و دو جونا چه یک ماینێئے تراکا که سپاهئے ناشرکارێن پئوجا شستونئے سیمسرا کلّ کرتگ‌اَت، بلۆچ بڈّوکی ازیز گۆرگێج هبیبلّاهئے مردێن چکّ و دزّاپئے باشنده کشگ بوت و دگه لهتێن جاهمنند زدگ بوتنت. مان اے دمگان هچ پئیمێن ڈاه دئیۆکێن نشانے جنگ نبوتگ تانکه مردمان بزاننت اۆدا ماین کلّ بوتگ و وتا بپهرێزنت.

35- بیست و سئے جونا چار مردمئے بێساهێن جۆن مَگسئے شهرا ودی بوت. اے چارێن مردم چه یک کهۆلێا بوتگ‌اَنت و همے کهۆلئے دگه مردمے آیانی کُشگئے بهتامئے سرا دزگیر کنگ بوتگ.

36- بیست و چار جونا ابدلّاه بزرگزاده چه ترکیَهئے هما زندانا آزات کنگ بوت که چه اۆدا ڈنّی مردمان آیانی جندئے ملکا دیپُرتَ کننت.

37- بیست و پنچ جونا پاکستانئے پئوجا سیمسری کلّگ بُگان که بهرے چه راسکئے الی آباد نامێن دمگا انت گۆن راکتا جت و چه اشیا بگانئے باشندهان مالی تاوان رست. اێرانئے رجیما په اے کارا پاکستانارا هچّ پئیما مئیاریگ نکرت و آییئے ارشئے جئواب ندات.

38- پنچشمبهئے رۆچا بیست و پنچ جونا مرساد و ناشرکارێن پاسدارانئے پئوجا یک گاڑیێئے سرا تیرگواری کرت و چه اشیا آ گاڑی مند و بلّۆئے سیمسری دمگا درگێئے تها کپت. اے گاڑیئے بار وراکی رۆگن بوتگ.

39- بیست و پنچ جونا دلگانئے هودیان نامێن کلّگا آس لگّت و چه اشیا هزار درچک ستک و زئوال بوتنت.

40- گیاوان زمینا کۆهستگ نامێن دمگئے پازگاهئے کۆتوال جباریا چه زهنی و دماگی تئورشت و پاسدارانئے ناشرکارێن پئوجئے سرمسترانی بیهاران وتکشی کرت.

41- بیست و هپت جونا هاپز ازگر کۆهیئے کهۆلا رند چه شش ماها مۆه رست تان که گۆن آییا کسانێن دێدارے بکنت که چنت منٹے گێش نه‌اَت.

42- بیست و هپت جونا امین یار پاریاب کمپنیئے پوریاگران پمێشکا که گۆن آیان آیانی نداتگێن چنت ماهئے مزّ و بیمهئے سرا بدکئولی بوتگ‌اَت و آیانی هکّش نداتگ‌اَت دست چه کارا کشت و کارمهتلی‌اش کرت.

43- بیست و نه جونا دزاپئے گلوگه نامێن دمگا لهتێن بمب اێرانئے پئوجی گاڑیانی راها چێر کنگَ بیت و چه بمب/بمبانی تراکا پئوجیان تاوانَ رسیت؛ لهتێن پئوجی کُشگ و لهتێن زدگَ بنت. جئیشلئدلا اێلان کرتگ که اے آییئے کار بوتگ.

44- سی جونا دو سئے سالگ و پنچ سالگێن کۆدِک گِهئے گۆروان نامێن کلّگا دو جتاێن تپاکا آپا بکّتنت و بێران بوتنت.

45- سی جونا بندیگ وهید میربلۆچ زهی مهمودئے مردێن چکّ پهرهئے بندیجاها هۆنئے بهتاما پاهئو دئیگ بوت.

46- سی جونا سئے سالگێن هردێن چکّ مهمد کدهدایی بنتئے کنارکمبان نامێن کلّگئے باشنده چه زومئے
ڈنگا بێران بوت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*