بی‌آبی در بخش مرکزی کنَرَک/ صد خانوار منطقه ماه‌هاست ‌آب ندارند

رسانک/ روستای “دور” با یکصد خانوار جمعیت ماه‌هاست به علت فرسودگی لوله آب ندارد و مردم این روستا برای تامین آب از “هوٹگ” ؛ همان گودال طبیعی یا انسان‌ساز بزرگی که جهت ذخیره آب باران ایجاد و همزمان به عنوان منبع تامین آب شرب، شست‌وشو و … بهره‌برداری می‌شود، استفاده می‌کنند.

چندین سد بلوچستان از جمله سدهای زیردان و پیشن نیز مملو از آب هستند که در سایه بی توجهی و بی تدبیری رژیم بدلیل عدم وجود شبکه آبرسانی در پایین دست، آب آنها تبخیر می شوند و از سوی دیگر رژیم قصد دارد آب دریای بلوچستان را استان خراسان انتقال بدهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*