بلۆچ جنێنے چکنکارێن پشک و جامگئے سرگوَست

✍️ملک زێندینی

بلۆچ جنێنئے چکنکاریا آییئے سرزمینئے راجدپتر و تاریکا دراجێن سرگوَستے هست.
هچکسئے زانتا تان مرۆچیگێن رۆچا کد نکشتگ و گواهی نداتگ که بلۆچئے چکنکاریئے بنگێج چه کجام وهدا بوتگ؛ هزار سال؟ پنج هزار سال؟ ده هزار سال؟ هچکس گوَشتَ نکنت.

بلۆچی دۆچ گۆن ڈئولدارێن نکش و نگار و اجبّتێن تهر و هورتچارێن سنچ کئیا پێدا کرتگ؟ کسَ نزانت که چۆنێن پکاێن سِنچے بلۆچ جنێنئے اَدلَسئے سرا کارمرز بوتگ، بْرهدار و نازرُکێن درۆشمێا په کیاس در آورتگ که دۆچانی تها هِچ دابێن کِچه و اِلگشَ نگندێت. اێوکا بْرهداری گندگَ بیت.

بلۆچا په جنێنا انچێن بێمٹ و بێدرورێن اَدلَسے گچێن کرتگ که گۆن زندمانئے وهد و رمسا همگرنچ و هئوار اِنت.

پێش چه درستیگێنان المی انت که یک گوَنڈێن چمشانکے بلۆچ جنێنئے چکنکاریئے سرگوَستئے سرا دئیگ ببیت.

مهرگڑ بلۆچ راجئے اهدی تمدّنئے گچێنی انت که هپت هزار سال پێش چه مسیهئے بوتنا یک کاملێن شهرے بوتگ. بۆلانئے کئورئے کِرّ و گورا زندگیئے جاگه بوتگ. پرانسئے پٹ ‌وپۆل کاران سال 1928آ، لهتێن بت، آسارِ کدیمی و مانشانی سرا بلۆچ جنێنئے چکنکاریئے نکش و نگار دیستگ و تان انگت آ نکش و نگار منتگ‌اَنت، اے نکش و نگار پَدّرَ کننت که بلۆچ مزنێن میراسێئے واهند انت، گۆن وتی زندمانا بڈّ و باری کرتگ و تان رۆچ مرۆچی اے میراس په شێرَزالی و بامردی پلگارتگ و برجم داشتگ.

بلۆچ چاگردئے جنێن وتی دستدۆچان په کهێبے دۆچگا اَنت. هرکس آیانی کاران بچاریت زانت که اے نکش گۆن مزنێن هورتچارێن سِنچے کارمرز بوتگ‌اَنت و آیانی تها هچ دابێن کِچهے نگندئے .

بلۆچ جنێنا گۆن وتی همے چکنکاریا وتی زندمانئے گزران کرتگ و وتی لۆگئے نێزگارێن مردم لاپ داتگ‌اَنت و آییئے اے چکنکاری مان دنیایا په بلۆچ راجا پجّارے بوتگ.

بلۆچ جنێنئے جامگ هما مزن نامێن میراس اِنت که گۆن زندمانئے وهد و رمسا تان ابد همگرَنچ انت. هرکَس بلۆچ جنێنئے چکنکارێن پشک و جامگا اێر بجنت و جَهل بلێکیت بزان بلۆچئے میراسئے بدواه اِنت.

تان بلۆچ هست اے ڈئولدارێن میراسئے زمهوار اِنت و باید انت آییئے چارگ و هئیالداریا بکنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*