دستگاه حاکمیت محترم !!!! دولت محترم جمهوری اسلامی ایران

چرا فقط از مردم انتظار دارید اجاره بها نگیرند؟

چرا مردم باید رئوف و بخشنده باشند؟

شماها که خود را مظهر رأفت انسانی و
اسلامی می دانید چرا در این تنگنا
کنار مردم نیستید؟
چرا سیل قبوض آب، برق، گاز و تلفن همراه را
روانه خانه های مردم کردید؟
چرا بعد از چهل سال حتی حاضر نشدید
یک ماه شعار آب و برق مفتی را جامه عمل بپوشانید؟
تو این شرایط پیامک فرستاده اید که
شماره کنتور خود را برای ما ارسال کنید.
به خدا که سنگ پا از خجالت سر به زیر افکنده است.
به خدا خرخره این مردم دیگر نای جویده شدن ندارد.
بعد می گویید چرا مردم در خانه نمی مانند،
خب شما اندکی از فشار بر این خرخره را کم تا قشر زیر فقر بتواند نفس بکشد آنگاه در خانه هم می ماند.
دست پینه بسته پدر کارگر، چشم اشکبار مادر کارگر فقط یک چیز می فهمد شکم فرزندش نباید گرسنه بماند.
او کرونا نمی شناسد، نان می خواهد…

شما هم اندکی کوتاه بیایید و بجای عقب انداختن قسط ها آنها را ببخشید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*