فرسودگی و قطعی شبکه آبرسانی روستا های ساحلی بخش لیردف

رسانک/ با فرسودگی و شکستگی های شبکه آبرسانی در مناطق ساحلی بخش لیردف ۲۰ روستای کاشی، کمبکی، کیدربالا، کیدرپایین، جهلو، براگ، ریگ مصطفی بالا، ریگ مصطفی پایین، تلادر، کرتی، آبکوهی، کلیرگ، بیاهی، توگنجک ، تلک لیرک، ونک در دهستان پیوشک و نیز روستاهای عبد و گتی نسبت به دسترسی آب کافی مصرفی و قابل شرب محروم اند.

 آب تامینی روستا های ساحلی بخش لیردف از طریق خط انتقال متصل به دو حلقه چاه آب واقع در زرآباد بلوچستان می باشد که پس از ذخیره در اولین و بزرگترین مخزن روستای کمبکی توزیع می گردد.

فرسودگی شبکه آبرسانی و نبود نیروی مجرب و کارآمد در جهت تعمیر و نگهداری و ضمن افت فشار و قطعی های مکرر آب بویژه در فصل تابستان و شوری بیش از حد آب سبب می شود تا برای روستائیان غیرقابل مصرف و موجب برانگیختن هجمه ای از نارضایتی ها شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*