حفاری های شرکت گاز در مرکز بلوچستان شهر دُزاپ ،برای مردم دردسر ساز شده است.

#ارسالی 

شرکت گاز در هفته گذشته، حفاری هايى را برای نصب علمك در  خیابان امیرالمومنین انجام داده و متاسفانه بعد از گذشت یک هفته هنوز کانالها باز بوده و این امر منجر به سرقت کابلهای مخابرات و کساد شدن کار کسبه محل شده است. تاوان بی مسوليتى اين سهل انگارى و ناديده گرفتن حقوق شهروندى، را چرا بايد مردم بپردازند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*