با کشتن، بیشتر می شویم!

رسانک/ ملت بلوچ در طول نزدیک به یک قرن شاهد انواع و اقسام ستم ها، از سوی بیگانگان، بر خود و سرزمینش بوده است.

حاکمیت های مستبد همواره در تلاش برای نابود کردن هویت، تاریخ، فرهنگ و آداب بلوچ و بلوچستان بوده اند غافل از اینکه بلوچ، آنقدر به داشته های مثبت خود پایبند بوده و بدانها افتخار می کند که توانسته سالیان سال از آنها به خوبی پاسبانی کند.

کشتن بلوچ نه تنها باعث نشده مردم از حق خواهی اجتناب کنند بلکه هر بار که خون یک بلوچ توسط حاکمان و زورگویان بر سرزمین مادری جاری گشته، ملت بلوچ عزمش را بیش از پیش برای “حق”، “عدالت” و “سرزمین مادری” اش جزم شده است.

دشمنان ملت بلوچ بدانند که این مبارزه برای حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود تا رسیدن بدان ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*