خبر

مشاجره متصدی توزیع گاز پهره با شهروندان و عدم تحویل سیلندر و خارج کردن شهروندان از محل توزیع گاز

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، متصدی جایگاه توزیع گاز پهره (ایرانشهر) پس از مشاجره با یکی از شهروندان، از ارائه گاز به شهروندانی که از صبح …..ادامه خبر