ارسالی شما

کپرنشین‌های چهبار

✍️پانیذ قهرمانی رسانک به نقل از ماهنامه خط صلح – مردم همچنان گرفتار کرونا بودند که خبر رسید کپرهای حدود سی خانوار از مردم منطقه‌ی حاشیه‌نشین جنگولک در شهرستان چابهار …..ادامه خبر