خبر

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری چابهار بدلیل عدم پرداخت دستمزد آخر سال و عیدانه

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، کارگران تنظیفات شهری چابهار در مقابل سازمان خدمات شهری بدلیل عدم پرداخت دستمزد آخر سال و عیدانه با اعلام اعتصاب تجمع …..ادامه خبر

خبر

مردمانے که رهمان آبادئے مێتگئے جهمنند اَنت لۆگانِش پرۆشگ و وئیران کنگا اَنت

رَسانک نیوز، مرۆچی سئےشمبهئے سَباها، 30 آبان 1402، نیروهان سپاه و انتزامی رهمان آبادئے مێتگا اُرش برتگ (دێم په دێم میرآباد، انگت پێش چه اشی که ترمینال مساپربری اتوبوسان نرَستگێت) …..ادامه خبر