خبر

شستونئے سیمسرا، مینئے تراکئے سئوبا زدگ بوتگاَنت یکّے چه اشِانی نیاما پجار کنگ بوتگ

رَسانک نیوز دوشمبهئے بانگواها ۹ بهمن ۱۴۰۲، زمینّی بَمبئے تراکئے سئوبا که سپاه پاسدارانا دمگ شستون کله گانئے سیمسرا زُمینئے چێرا کَلّ کُرتگ بوتگ سئے کَس بێران و دو کس …..ادامه خبر