خبر

برگزاری مراسم روز “دود و رَبیدگ” بلوچ توسط فعالان فرهنگی بلوچ در چابهار تحت تأثیر سیل دشتیاری

به گزارش رسانک، شامگاه امروز شنبه ١٢ اسفند ماه ۱۴۰۲، مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز “دود و رَبیدگ بلوچ” (روز فرهنگ بلوچ) در محل نمایشگاه های مجسمه ساز معروف بلوچ، …..ادامه خبر

خبر

مشهدا زندان وکیل آبادا چه 174 رۆچا و پد گۆن مئولوی پتهی مهمدا لهتێن روهانیون گندونند کرت

رَسانک سر بوتگێن هالا ردا، هاپز مهمد هُسئین نکشبندی و مئولوی سرکوهی، هاجی مهمد ایوب و هاجی مهمد امین نکشبندیا مرۆچی چه اداره آمیدگسئے نێمگا اے مۆکول دئیگ بوتگ‌اَنت گۆن …..ادامه خبر

خبر

سۆمالیا زِرا کم چه کم 12 ماهیگر زری دُزانی دستا بێران و آوار جنَگ بوتگ انت

رَسانک نیوز ۱۴۰۲ئے بهمنئے ائولی هپتگا، دوازده بلۆچ مان چه کُنرکئے شهرا، آزاتێن آپانی تها آپریکایئے نزیکیان سۆمالیئے زِری دُزّانی دستا آوارا جنَگ بوتگ‌اَنت که یکّے چه اے ماهیگران گۆن …..ادامه خبر

خبر

شستونئے سیمسرا، مینئے تراکئے سئوبا زدگ بوتگاَنت یکّے چه اشِانی نیاما پجار کنگ بوتگ

رَسانک نیوز دوشمبهئے بانگواها ۹ بهمن ۱۴۰۲، زمینّی بَمبئے تراکئے سئوبا که سپاه پاسدارانا دمگ شستون کله گانئے سیمسرا زُمینئے چێرا کَلّ کُرتگ بوتگ سئے کَس بێران و دو کس …..ادامه خبر