ارسالی شما

پیام شما ؛ این کلیپ مدرکی مستند است که نشون میده فساد اداری و نیروهای نظامی غیربومی در بلوچستان تا چه حد بالایی است

این کلیپ مدرکی مستند است که نشون میده فساد اداری و نیروهای نظامی غیربومی در بلوچستان تا چه حد بالایی است. پلیس راه دزاپ راننده رو تهدید کرده که براشون …..ادامه خبر