خبر

شستونئے جهمنندان گازئے نێستا مزنێن دارجێن ردان مردمان هجوم کرتگ په یک گاز سیلندریا

رَسانک نیوز دوشمبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲، گازئے کمّی چه سرمسترانی هرابیئے مدیریت کنگا، سئوب بوتگ که مردم په گازئے گِرَگا دراجێن رِدا مهتل ببنت. گوشگی اِنت که کساس دو هپتگ‌اِنت …..ادامه خبر