خبر

یک بلۆچێن زندانیے گۆن اێدامئے هُکما بێران بئیگ وکیل آباد مشهدئے زندان، سرمسترانی ساهگئے چێرا و داکترانی نرسگئے وجها

رَسانک نیوز یک بلۆچێن زندانیے که آییئے اێدامیئے هُکم وکیل آبادئے زندانا آتکگ بوتگ، رَند چه آییئے دلئے اۆشتگا زندانئے بهداریا برگ بوتگ و رند چه دو ساهتا که آییئے …..ادامه خبر