خبر

مشهدا زندان وکیل آبادا چه 174 رۆچا و پد گۆن مئولوی پتهی مهمدا لهتێن روهانیون گندونند کرت

رَسانک سر بوتگێن هالا ردا، هاپز مهمد هُسئین نکشبندی و مئولوی سرکوهی، هاجی مهمد ایوب و هاجی مهمد امین نکشبندیا مرۆچی چه اداره آمیدگسئے نێمگا اے مۆکول دئیگ بوتگ‌اَنت گۆن …..ادامه خبر

خبر

سۆمالیا زِرا کم چه کم 12 ماهیگر زری دُزانی دستا بێران و آوار جنَگ بوتگ انت

رَسانک نیوز ۱۴۰۲ئے بهمنئے ائولی هپتگا، دوازده بلۆچ مان چه کُنرکئے شهرا، آزاتێن آپانی تها آپریکایئے نزیکیان سۆمالیئے زِری دُزّانی دستا آوارا جنَگ بوتگ‌اَنت که یکّے چه اے ماهیگران گۆن …..ادامه خبر

خبر

مئولوی اَبدالهمید: “اێران و پاکستان وتی مردمانی نارَزاییان گۆش بدارنت و آیانی لۆٹان پورهَ بکننت”

رَسانک نیوز جُمَه رۆچا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمیدا یکّ بهرے چه کُتبهئے نُمازئے هبران اشاره چه انۆگێن اێران و پاکستانئے وئیلئے بارئوا کرتگ: “یکدومیئے اے سیمسری مِڑگ هچّ …..ادامه خبر

خبر

همیدالّاه پاروکیئے (ملازهی) آجویی چه دُزآپئے نُهمی بندا رَند چه سَد و چار رۆچا

رَسانک نیوز یکشمبهئے رۆچا ۱۷ دی ۱۴۰۲، همیدالّاه پاروکی (ملازهی) رَند چه ۱۰۴ رۆچ که دُزآپئے نُهمی بندا (سیاسی بندا) بوتگ گۆن زمانتئے گۆما آزات کنگ بوتگ. گوشگی اِنت دوشمبهئے …..ادامه خبر