جو شدید امنیتی در شهرهای بلوچستان

رسانک/ بدنبال خیزش گسترده مردم در اعتراض به جمهوری اسلامی ایران در شهر سرافراز دزاپ (زاهدان)، جو شدید امنیتی در همه بلوچستان از جمله چهبار برقرار شده است.

طی روزهای اخیر بسیاری گشت زنی مداوم و ایجاد رعب و وحشت در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی و نظامی در جریان بوده ولی با این وجود، مردم دزاپ شجاعانه بسیاری از مراکز نظامی را به تسخير خود درآورده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*